BVBA Absil Xanthippe (Absil Optics) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit: "www.privacycommission.be". Verwerkingsdoeleinden. BVBA Absil Xanthippe (Absil Optics) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (oa. Klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, Visureal meting : meetgegevens met foto, profilering en het verzenden van marketing, gepersonaliseerde reclame en nieuwsbrieven). Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van BVBA Absil Xanthippe groep glasleveranciers, contactlensleveranciers, leveranciers optiek materiaal, leveranciers monturen en zonnebrillen, optiek software leverancier, Riziv en mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BVBA Absil Xanthippe (Absil Optics) verbonden zijn of met enige andere partner van BVBA Absil Xanthippe (Absil Optics); BVBA Absil Xanthippe (Absil Optics) garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, garantie van het aangekochte product, Riziv document, document terugbetaling mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens dit op vertoon van zijn identiteitskaart in onze winkel (Absil Optics).